Leerkracht voor het digibord.
Highlights van

Jaarverslag
2023.

Voorwoord.

Een jaar waarin kansen en uitdagingen hand in hand gingen.
In een wereld vol onzekerheid en spanningen staan onze leerlingen centraal. We maken ons hard voor de kwaliteit van ons onderwijs en kansengelijkheid. Het lerarentekort vormt een directe uitdaging, maar ook een kans om innovatief en flexibel te zijn. In 2023 hebben we ons sterk gericht op het aantrekken, boeien, binden en opleiden van ons onderwijspersoneel. De vorming van de Onderwijsregio Haaglanden is een voorbeeld van onze inzet. De komende jaren zal echter nog veel inzet en creativiteit nodig zijn om goed onderwijs vorm te geven.

Gedreven door het vertrouwen in ons vermogen om “samen elke dag een beetje beter” te zijn stappen we met vertrouwen het nieuwe jaar in.  
– Gabriëlle Leijh en Ewald van Vliet
Twee bureauleden van het bestuur.
Twee bureauleden van het bestuur.

Wie zijn wij.

Lucas Onderwijs werkt vanuit de visie ieder kind het best denkbare onderwijs te bieden, zodat elke leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke wereldburger.
Lucas Onderwijs biedt aantrekkelijk onderwijs dat zich onderscheidt door groei, aandacht voor kwaliteit, goede zorg voor de medewerkers en solidariteit met kansarmen.

Dit doen wij aan de hand van de strategische koers van Lucas Onderwijs. De wijze waarop wij aan deze koers sturing geven, komt voort uit onze sturingsfilosofie: richting, ruimte, rekenschap en ruggensteun.

Wij werken samen...

vanuit waarden, in oorsprong ontleend aan de christelijke traditie;
Icoon hart.
in actief partnerschap met de maatschappelijke omgeving;
Icoon handen schudden.
met ruimte voor diversiteit van de scholen.
Icoon diversiteit.
Vier leerlingen achter een laptop op het Stanislas.
Vier leerlingen achter een laptop op het Stanislas.

Lucas in cijfers.

Lucas Onderwijs is een van de grootste schoolbesturen van Nederland met ruim 85 scholen en meer dan 4.500 medewerkers.
87 scholen
Icoon afstudeerhoed.
38.320 leerlingen
Icoon leerling.
4.792 medewerkers
Icoon leraar.

Kernwaarden.

Onze kernwaarden staan centraal binnen Lucas Onderwijs.
De vertaling van deze kernwaarden en het doorleven daarvan is maatwerk. Scholen geven een eigen invulling aan de identiteit, passend bij de signatuur van de school en aansluitend bij de behoefte van de leerlingen, de ouders en de schoolgemeenschap en haar omgeving. De diversiteit aan signaturen beschouwt ­Lucas Onderwijs als een groot goed.

Compassie

We handelen vanuit compassie. We zijn in staat om ons in te leven in de ander. Dit geeft ruimte om met mildheid te kijken naar je eigen gedrag en dat van een ander en zo een tweede kans te bieden, te mogen vallen en weer op te staan.

Verbinding

Wanneer je in verbinding staat met anderen, verbreed je je perspectief. Het stelt het je in staat om verschillen te omarmen en te benutten en zo te leren over het leven, jezelf en anderen.

Respectvol

We kijken respectvol naar de ander in al zijn of haar facetten. We creëren een veilige ruimte waarin eenieder zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt.

Duurzaam

We bouwen samen aan een omgeving die duurzaam is. Hierbij hebben we aandacht voor duurzaamheid en klimaat, maar ook voor duurzame relaties. Voor deze en toekomstige generaties.

Bezieling

Bezieling is wat ons drijft en raakt aan de kern van de essentie van ons als persoon en als organisatie. We zijn met hart en ziel betrokken bij alles wat we doen, gericht op het ontwikkelen van kinderen, jongeren en volwassenen.

Grondhouding.

Leerling op Het Palet met muziekinstrument.
Leerling op Het Palet met muziekinstrument.
Leerling op Het Palet met muziekinstrument.
Onze kernwaarden krijgen een diepere betekenis wanneer deze worden beleefd vanuit een gedeelde grondhouding. Deze houding bepaalt hoe we de kernwaarden ten uitvoering brengen in de praktijk.
Dit betekent dat wanneer wij staan voor onze kernwaarden en hiernaar willen handelen, wij dit benaderen vanuit een grondhouding waar liefde, verwondering en vertrouwen uit spreekt.
liefde
vertrouwen
verwondering

Toekomst koers.

Koersbeweging 2026

De Koersbeweging 2026 geeft richting aan de wijze waarop wij ons onderwijs de komende jaren vormgeven.
De koersbeweging is in een gezamenlijk proces met zoveel mogelijk mensen van binnen én buiten onze organisatie tot stand gekomen. Er zijn vijf koersthema’s, uitgewerkt in perspectieven. Elke school maakt een eigen vertaling in het schoolplan 2023-2027, passend bij de context en de populatie van de school.
3 leerlingen aan een tafel.
Koersthema's

Toekomstgericht onderwijs

We creëren op onze scholen een omgeving waarin leerlingen kunnen komen tot leren. Hiervoor is het van belang dat de basiskwaliteit op orde is. Daarnaast zetten we in op de doorontwikkeling van ons onderwijs op de volgende gebieden:
Brede ontwikkeling
Optimaal organiseren
Eigenaarschap
Volgen en beoordelen
ICT en onderwijs
Digitale geletterdheid

Toekomstgericht personeelsbeleid

We creëren een werkomgeving waarin medewerkers met vertrouwen en plezier goed onderwijs kunnen verzorgen voor onze leerlingen. Hiervoor is het belangrijk dat we aandacht hebben voor het werven, ontwikkelen en behouden van energieke medewerkers. Ook gaan we op zoek naar alternatieve mogelijkheden voor de inzet van personeel in tijden van arbeidsmarktkrapte.

Passend onderwijs

We creëren op onze scholen een omgeving waar ruimte is voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Om inclusiever onderwijs te bieden, zetten we in op samenwerking met onze partners en een goede zorgstructuur.

Doorlopende lijnen

We zorgen voor een soepele overgang bij de verschillende doorstroompunten in ons onderwijs. Hierin trekken we gezamenlijk op met onze partners. Kansengelijkheid krijgt hierbij onze specifieke aandacht.

Sturingsfilosofie

We werken vanuit onze sturingsfilosofie: richting, ruimte, rekenschap en ruggensteun. Deze filosofie reikt door de hele organisatie en heeft betrekking op de onderlinge verbondenheid tussen de Lucasorganisatie én de eigenheid van elke school.